Eind juni heeft er een artikel in dagblad Trouw gestaan waarin beschuldigingen zijn geuit aan het adres van Efficient at Work, met name over de manier waarop onze medewerkers te werk worden gesteld en de hoeveelheid werk dat voorhanden is via ons uitzendbureau. Wij kunnen ons niet vinden in het geschetste beeld en daarom geven wij graag onze zienswijze op dit artikel.

Enkele weken geleden zijn wij benaderd door een journalist van dagblad Trouw. Na het horen van het verhaal dat hij van plan was te publiceren hebben wij direct bij hem aangegeven dat wij ons niet kunnen vinden in het beeld dat er werd geschetst en Efficient at Work heeft verschillende documenten aangeleverd die inzichtelijk maakten dat het geschetste beeld niet klopte. Ondanks die documenten en het contact dat er meermaals met deze journalist is geweest, is er helaas toch besloten het voorgenomen artikel te publiceren.

Uitdagingen op de werkvloer

Zoals in vele sectoren het geval is, heeft ook het Westland zwaar te lijden gehad tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis. Veel van onze medewerkers werken in de groente-, fruit- en sierteeltsector en door een sterk verminderde vraaguitval en belemmering van de export is er minder werk voorhanden geweest dan aanvankelijk was verwacht. Gelukkig merken wij ook dat het werk weer aantrekt, waardoor er nu weer meer werk is voor de mensen die, via ons bureau, aan de slag zijn in deze regio.

De afgelopen periode heeft ons doen beseffen dat we het contact met onze medewerkers moeten versterken. Door de lange periode van onzekerheid is deze behoefte er vanuit zowel onze kant als de kant van onze medewerkers. Voor de komende periode hebben wij daarom een interim manager aangetrokken die zich gaat bezighouden met de organisatie en het verbeteren van de interne communicatie.

Onze medewerkers staan centraal

Bij Efficient at Work hechten wij veel waarde aan de werk- en leefsituatie van onze medewerkers. Zij zijn de kern van Efficient at Work. Hun belang is uiteraard ook ons belang. Onze kracht is dat wij vanuit Efficient at Work onze medewerkers, arbeidsmigranten uit Oost-Europa, begeleiden door mensen die hun talen spreken en uit dezelfde landen afkomstig zijn als de medewerkers zelf. Zo zijn wij in staat op specifieke behoeften in te spelen. Wij betreuren het daarom ook dat de genoemde ziekmelding uit het artikel inderdaad in eerste instantie niet goed door ons is geregistreerd. Gelukkig hebben we dit kunnen herstellen. Om dit in de toekomst te voorkomen houden wij op dit moment de interne procedures van dergelijke meldingen tegen het licht en passen deze aan waar nodig.  

Toekomst

In april hebben wij contact gehad met de Inspectie SZW. Hier zijn geen misstanden geconstateerd en er is ook geen aanleiding gevonden voor aanvullend onderzoek.

Efficient at Work neemt mogelijke problemen waar haar medewerkers in het werk tegenaan lopen heel serieus. Wij werken al ruim tien jaar met veel plezier samen met inmiddels vele honderden arbeidsmigranten die vanuit Oost-Europa naar het Westland zijn gekomen. Wij zijn trots op ons bedrijf en onze medewerkers en tegelijkertijd werkt Efficient at Work ook continu aan verbetering. Niet alleen voor onze klanten, maar vooral ook voor onze medewerkers.

Voor vragen kunt u contact opnemen met André van Leent, directeur Efficient at Work, via 0174-289000.